In 2018 is de subsidieregeling Regionaal partnerschap voor Water en bodem van start gegaan. De regeling is opgesteld door twee waterschappen: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Doel van de regeling is om agrariĆ«rs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te nemen met een positief effect op de kwaliteit van water en bodem. 

Vanuit de collectieven die werkzaam zijn in de regio's van deze twee waterschappen, zijn er watermakelaars aangesteld. De watermakelaar begeleidt en adviseert agrariĆ«rs bij het opstellen van de waterplannen en subsidieaanvragen gericht op verbetering van bodem- en waterkwaliteit. Voor BoerenNatuur Utrecht Oost heeft Dirk Jan Bleijerveld deze rol op zich genomen.

Via de links in de rechterbalk leest u meer over lopende projecten bij de waterschappen.

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.