Sinds beheerjaar 2018 biedt het Collectief mogelijkheden in het Kromme Rijngebied en de Gelderse Vallei voor het actief beschermen van de kievit. Boeren in deze gebieden kunnen een pakket afsluiten voor een rustperiode op bouwland. Het liefst wordt dit gecombineerd met kruidenrijke akkerranden die de kuikens voedsel en dekking bieden.

Waar dat mogelijk is en waar kieviten zich al gevestigd hebben, kunnen ook zogenaamde plas-drassen aangelegd worden. Met deze deels onder water gezette weilanden, waar het goed voedsel vinden is, kunnen we het leef- en broedgebied van de kievit verder optimaliseren.

Om wandelaars te wijzen op de rustgebieden, kunt u als deelnemer aan de rand van deze gebieden een informatiebord plaatsen. Heeft u interesse, vraagt u het bord "Kansen voor de kievit" dan aan bij uw veldcoördinator

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.