Van maart 2019 tot medio 2021 werkte Collectief Utrecht Oost mee aan een grootschalige pilot voor toekomstgerichte landbouw. Aanleiding voor de pilot was het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De voorwaarden waaraan agrariƫrs moeten voldoen om financiƫle ondersteuning vanuit het GLB te ontvangen, worden vanaf de nieuwe GLB-periode veel meer door de lidstaten bepaald. Daarbij wordt waarschijnlijk een deel van de directe betalingen gewijzigd in een resultaatbeloning. Het doel van de pilots was om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren.

De pilot werd uitgevoerd door vijf agrarisch natuur collectieven:

Focus van de pilot lag op het in kaart brengen van de regionale mogelijkheden en obstakels voor natuurinclusieve bedrijfsvoering en kringlooplandbouw. De bevindingen van de pilot staan in de rapportage "Naar vijftig tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap". Hierin doet Collectief Utrecht Oost aanbevelingen voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB, het Nationaal Strategisch Plan (NSP).  

 

LNV logo  EU onderschrift

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.