Duurzame zuivelketen is een project in samenwerking met de zuivelsector om de natuurwaarde en biodoversiteit op het boerenbedrijf te inventariseren en vergroten. Bij deelnemende boeren brengen we in beeld wat naast het gecontracteerde agrarisch atuurbheer nog meer aan natuur- en landschapsbeheer kan worden gedaan. Vaak zijn er mogelijkheden voor zwaluwen, uilen of valken om te broeden of voor bescherming van weidevogels.

De samenwerkingsafspraken met de zuivelbedrijven en de invulling van hun duurzaamheidsprogramma’s zijn nog in ontwikkeling. Het is nog niet duidelijk hoe dit de komende tijd ingevuld gaat worden.

Wilt u meer weten over dit project of horen wat u als deelnemer kunt doen? Neemt u dan contact op met uw veldcoördinator.

Onze projecten

Duurzame zuivelketen
In samenwerking met de zuivelsector op weg naar grotere natuurwaarde en biodiversiteit op het boerenbedrijf.
GLB
In een landelijke pilot onder boeren op zoek naar succesfactoren voor toekomstgerichte landbouw: op weg naar vijftig tinten groen!
In en om de sloot
Een samenwerking van verschillende partijen op weg naar een nieuwe manier van ecologisch slootschonen.
Kansen voor de kievit
Bescherming van de kievit op bouwland. Beheerpakketten om het leef- en broedgebied van de kievit te optimaliseren.
Kleine landschapselementen
Aanleg en herstel van kleine landschaps-elementen op uw percelen voor de dooradering van het landelijk gebied.
Natuurinclusief boeren
Cursussen en advies over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf.
Watermakelaar
Waterplannen, subsidieaanvragen en activiteiten voor de verbetering van bodem- en waterkwaliteit.