Als beheerder van agrarische natuur kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De ANLb-vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor de opbrengstvermindering van uw grond en voor de inspanning die u levert om het beheer uit te voeren. Het overeenkomen van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is maatwerk. Op deze pagina vertellen wij u stap voor stap hoe een en ander in zijn werk gaat. 

  1. Uw eigen contactpersoon bij het collectief - De mogelijkheden om voor beheervergoeding in aanmerking te komen zijn onder meer afhankelijk van de grootte en ligging van de percelen en landschapselementen. De veldcoördinatoren bij BoerenNatuur Utrecht Oost weten precies wat mogelijk is. Wanneer u aangeeft interesse te hebben in deelname aan het ANLb, krijgt u een eigen veldcoördinator toegewezen, uw vaste contactpersoon. Met uw veldcoördinator bespreekt u wat uw wensen zijn en wat daarbinnen mogelijk is. Soms kan dat telefonisch, maar vaak is een afspraak op locatie gewenst. Wanneer u besluit mee te doen, schrijft uw veldcoördinator u in en tekent in overleg de wensen in op de leefgebiedenkaart. 

  2. Perceelsregistratie bij RVO - Om als veldcoördinator uw percelen in uw RVO-dossier in te kunnen zien, is uw machtiging nodig. Dit maakt het intekenen en de latere begeleiding een stuk eenvoudiger. Deze machtiging stelt u in in uw dossier bij RVO. Een handleiding hoe dat moet, vindt u hiernaast onder downloads. Voor het instellen van de machtiging heeft u ook ons KvK nummer nodig. Het KvK nummer van BoerenNatuur Utrecht Oost is: 62647547. Nadat uw veldcoördinator uw percelen heeft ingetekend, vragen wij u om deze intekening over te nemen in uw perceelsregistratie en te kiezen voor ANLb perceel overnemen. Bij het intekenen van agrarisch natuurbeheer moet u een gewascode vermelden. Een lijst met de gewascodes die wij daarbij adviseren, vindt u in de lijst met downloads.

  3. Contract met het collectief - Wanneer u met uw veldcoördinator overeenstemming heeft bereikt over het af te sluiten beheer, ontvangt u per post een contract waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. In de lijst met Downloads vindt u een voorbeeld van zo'n contract. Nadat u het contract heeft ondertekend en heeft geretourneerd aan het collectief, zorgt ook het bestuur voor ondertekening. Daarna ontvangt u de ondertekende versie per mail van ons retour. In een bijlage bij het contract staan de afgesloten beheerpakketten. Hierin is ook de precieze intekening met oppervlaktes en vergoedingen weergegeven. Wanneer er in de loop van het contract iets verandert aan beheer of percelen, ontvangt u een nieuwe bijlage ter ondertekening. Bij het uitvoeren van het overeengekomen beheer moet u zich houden aan de beheervoorschriften van het pakket. Deze voorschriften ontvangt u bij het afsluiten van uw contract en zijn ook te vinden op deze website onder de kop Beheerpakketten

  4. Melden van uitgevoerd beheer - Bij verschillende pakketten heeft u de verplichting om uitgevoerd beheer bij ons te melden. U doet dit binnen 7 dagen nadat het betreffende beheer is uitgevoerd, via ons meldformulier. Wij noteren het uitgevoerde beheer in ons systeem en brengen zo ook RVO op de hoogte.

  5. Controle op beheer - De beheermeldingen, percelen en landschapselementen staan onder controle van de NVWA en de schouwcommissie van het collectief. Deze controles vinden steekproefsgewijs plaats, bijvoorbeeld naar aanleiding van een snoeimelding of op basis van bepaalde beheereisen. Mocht de NVWA constateren dat er iets niet in orde is, dan worden wij hiervan als collectief op de hoogte gebracht. In geval van geconstateerde tekortkomingen of overtredingen nemen wij contact met u op. Het niet naleven van de overeengekomen beheervoorschriften kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw beheervergoeding. Meer over controle door de schouwcommissie leest u in het controle- en sanctieprotocol onder downloads.

Met uw deelname aan het ANLb wordt u automatisch lid van het collectief. U betaalt daarvoor een jaarlijke contributie van €25,-. Wanneer u ook lid bent van een van de aangesloten Agrarische Natuurverenigingen geldt een gereduceerd contributiebedrag. Het is niet noodzakelijk om aangesloten te zijn bij een van de ANV's om deel te kunnen nemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.