ANLb staat voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit stelsel van beheer- en subsidiemaatregelen werd per 1 januari 2016 ingevoerd. De kern van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is het ontwikkelen en in stand houden van goede leefgebieden voor soorten van internationaal belang op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak.

Agrarische gebieden zijn niet alleen van belang vanwege hun bufferfunctie tussen en rondom natuurgebieden. Ze vormen ook het leefgebied van veel dier- en plantsoorten. Het ANLb streeft naar optimale leefgebieden voor een soort of groep van soorten die om vergelijkbaar beheer vragen. In het gebied van BoerenNatuur Utrecht Oost kan voor twee van de agrarische leefgebieden subsidie worden verleend: droge en natte dooradering. Daarnaast is subsidie mogelijk voor verbetering van de waterkwaliteit.

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kent allerlei beheerpakketten. Utrecht Oost werkt met een selectie hieruit, die past bij de landschapskenmerken van onze regio. De beheerpakketten zijn onder te verdelen in agrarisch beheer en beheer van landschapselementen. Bij agrarisch beheer kunt u denken aan kruidenrijke akkerranden, botanische hooilandjes of aan speciale inrichtingen voor weidevogels. Voorbeelden van landschapselementen zijn poeltjes, singels en boomgaarden. Klik hier om meer te lezen over de beheerpakketten van BoerenNatuur Utrecht Oost.